אגרות בניה והיטלי פיתוח

הינם תשלומי חובה אותם נדרש לשלם מי שהוא בעלים של קרקע ו/או מי שמבקש לבנות על קרקע ו/או להוסיף בניה למבנה קיים, זאת להבדיל ממישהו שמחזיק בנכס כגון שוכר.

ברשימה זו נסקור מהם היטלי הפיתוח הקיימים, מהו המועד לתשלומם ואילו בדיקות כדאי ורצוי לבצע בעת קבלת חשבון אגרות והיטלי פיתוח.

אגרות בניה- מהן ?

מדובר באגרות אותן נדרש לשלם מי שמבקש לבנות בהתאם לגודל (כמות) הבניה המבוקשת וסוגיה- מבנה, גדר ועוד. אגרות אלו משולמות לוועדה המקומית לתכנון ובניה בתחומה מבוצעת הבניה. 

אגרות והיטלי פיתוח- מהם? 

אגרות והיטלי הפיתוח נגבים בגין התשתית המשרתת את הנכס ע"י הרשות המקומית בתחומה מבוצעת הבניה. העיגון החוקי לגביית אגרות והיטלי הפיתוח הינם חוקי העזר שמחוקקת הרשות המקומית ואשר משרד הפנים מאשרם.

חוקי העזר כפופים לחקיקה הראשית- פקודת העיריות ו/או פקודת המועצות המקומיות ו/או צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) וככאלו צריכים לדור בכפיפה אחת עימם, כלומר שבמקרה של סתירה גוברת החקיקה הראשית על חקיקת המשנה- חוקי העזר. 

אגרות והיטלי הפיתוח נגבים הן בגין כל רכיב הקרקע עליה נבנה הנכס, להבדיל מחיוב ארנונה הנגבה רק עבור שטח הקרקע התפוסה ללא תכסית הבניין, וכן עבור רכיב הבניה.  בכל הנוגע לבניה למגורים התעריף הינו לפי מ"ר ואילו בכל הנוגע לבניה שאינה למגורים החיוב נעשה בדרך כלל לפי נפח המבנה (מ"ק). לאבחנה זו יש חשיבות מאחר וכאשר תבנה תוספת בניה בתוך מבנה שהינו מבנה מסחרי/ תעשייתי (כגון גלריה) בגינו שולם בעבר עבור מרכיב הנפח, הרי שהבניה החדשה תהא פטורה מתשלום אגרות והיטלי פיתוח. 

על מנת שהרשות תהא רשאית לגבות אגרות והיטלי פיתוח עליה לבצע את התשתית בעצמה ו/או לממן את התשתית שתבוצע ע"י מי מטעמה ו/או גורם אחר כגון חברה מפתחת. 

אגרות והיטלי הפיתוח נחלקים לכמה סוגים: 

היטל סלילת כביש ומדרכה- היטל המשולם בגין תשתית הכביש והמדרכה הגובלים בנכס. יחד עם זאת ישנן רשויות הגובות היטל סלילה גם בגין סלילת כביש עורקי (כגון אשדוד) ויש רשויות הגובות היטל סלילה בגין רחוב משולב. 

היטל תיעול/ ניקוז- היטל המשולם עבור תשתית התיעול/ניקוז. ישנן רשויות שבהן קיימים מספר אזורי איסוף - ניקוז (כגון תל אביב) וישנן כאלו שבהן כל העיר נחשבת כאזור איסוף - ניקוז אחד (כגון נתניה).  חשוב לבדוק האם מדובר באזור איסוף אחד או בכמה שכן ככל שמדובר בכמה אזורי איסוף הרי שתנאי לגביית ההיטל הינו שקיימת תשתית באזור האיסוף המשרת את הנכס אותו מבקשים לבנות . 

אגרת הנחת צנרת מים – אגרה הנגבית עבור צנרת המים המשרתת את הנכס. בנוסף לאגרת הנחת צנרת מים עשויה דרישת התשלום התשלום לכלול תשלום גם עבור חיבור צנרת מים (הכוונה לחיבור בין הצנרת הראשית לגבול המגרש עליו נבנה הנכס נשוא החיוב), מדי מים. 

היטל ביוב – היטל הביוב מחולק לכמה רכיבים: ביב ציבורי (שוחת הביוב המצויה בסמוך לנכס), ביב מאסף (המאגד את השפכים מהביב הציבורי), מתקנים אחרים/ מכון טיהור (מתקנים האחראים על טיהור השפכים). 

היטלים נוספים- קיימות רשויות מקומיות הגובות אגרות והיטלי פיתוח מסוגים שונים כגון היטל מבנה ציבור (עירית חולון), היטל בגין תאורת רחוב (מועצה מקומית אבן יהודה), זכויות מים (מועצה מקומית אלעד) ועוד. 

מועדי חיוב אגרות והיטלי פיתוח: 

קיימים כמה נקודות זמן/ "אירועי מס" לחיוב באגרות והיטלי פיתוח: 

א.    מועד ביצוע/ רכישת התשתית ע"י הרשות המקומית;

ב.     מועד הבקשה להיתר בניה;

ג.      מועד מכירת הנכס;

ד.     ביצוע סקר מדידות יזום ע"י הרשות המקומית וחיוב בגין היטלים שלא חוייבו בעבר כגון בניה ללא היתר, תשתית שלא שולם בגינה בעבר ועוד.  

הבדיקות אותן רצוי לבצע: 

לצורך בחינת חיוב באגרות והיטלי פיתוח יש צורך לבצע בדיקות רבות ומעמיקות. יחד עם זאת רצוי לבצע את הבדיקות שלהלן כבר בשלב קבלת הדרישה על מנת לבחון אם לא נפלו בה טעויות מהותיות: 

א.    מי ביצע/מימן את התשתית בגינה אתם נדרשים לשלם;

ב.     מתי בוצעה התשתית בגינה אתם נדרשים לשלם;

ג.      האם שולמו בעבר אגרות והיטלי פיתוח;

ד.     רכיב הקרקע בדרישת התשלום- האם שולמו ו/או היו צריכים להיות משולמים בעבר אגרות והיטלי פיתוח עבור הקרקע (רלוונטי במיוחד כאשר קיים מבנה ישן על הקרקע  ו/או כאשר רוכשים קרקע);

ה.    האם קוזזה בניה ישנה שהיתה קיימת ונהרסה;

ו.      גדלים/ כמות – האם דרישת החיוב תואמת את הבניה בפועל;

ז.      היטל ביוב - אלו רכיבים של הביוב קיימים ומתי בוצעו;

ח.    בגין אלו שטחים חויבתם - שטח עיקרי, שטחי שירות, מבואות, גלריות, מרפסות פתוחות ועוד.